330i Archives | automachi.com
  • BMW 3 Series G20 台湾上市,下一站大马见!

    BMW 3 Series G20 台湾上市,下一站大马见!

    BMW 3 Series G20 去年全球首发之后今年终于在全球各大市场上市,近日 3 Series G20 就在台湾市场上市,暂时只会有 330i 可以选择,至于在我国市场根据网络上流传的消息 3 Series G20 将会很快在我国上市,你会不会很期待这个运动房车登场呢?