Post Tagged with: "BMW X5 xDrive45e M Sport"

BMW X5 xDrive45e M Sport 推出升级版,更多安全配备,售价从 RM 457,498.37 起!

BMW X5 xDrive45e M Sport 推出升级版,更多安全配备,售价从 RM 457,498.37 起!

BMW X5 xDrive45e M Sport 升级版车型推出,主要针对安全性能做出提升,标配了 Laserlight 给你更好的照明,同时增加安全带自动勒紧功能,以及在后排加入 2 个侧气囊,售价从 RM 457,498.37 起!