Post Tagged with: "2023 Mazda CX-30"

2023 Mazda CX-30 登场:动力提升至 191 Hp,更多 Airbags 更安全,美国新车价小涨至约 RM 114,000 起!

2023 Mazda CX-30 登场:动力提升至 191 Hp,更多 Airbags 更安全,美国新车价小涨至约 RM 114,000 起!

2023 Mazda CX-30 正式在美国市场登场,引擎动力稍微获得提升至 191 Hp,同时油耗表现也更加出色,而且原厂为它加入了更多的 Airbags 以及增加了车体刚性,整体安全性更好,美国售价小涨约 RM 3,800,新车价从约 RM 114,000 起!