Post Tagged with: "revo"

Toyota Hilux Revo GR 即将登场,外形更霸气硬派,配备更丰富

Toyota Hilux Revo GR 即将登场,外形更霸气硬派,配备更丰富

日前,泰国媒体就透露了全新的 Toyota Hilux Revo GR 即将在6月份与泰国当地登场,除了是取代泰国现款的 Hilux Revo Rocco 之外,根据实照来看,Hilux Revo GR 疑似是基于最新小改款的车型打造,难道小改款的 Hilux 也即将登场?

May 27, 2020 國際車訊, 車壇資訊