Post Tagged with: "T5 Twin Engine"

Volvo XC60 T5 Twin Engine 或将登场,价格和油耗表现都更好!

Volvo XC60 T5 Twin Engine 或将登场,价格和油耗表现都更好!

去年 Volvo 正式发表了新一代的 Volvo XC60 ,而原厂也在今年将这款新一代的豪华 SUV 引进我国市场。在最近有海外媒体接获消息 Volvo XC60 T5 Twin Engine 或将在今年年末推出,比起原本的 T8 Twin Engine 入手价格更低,但是油耗表现也会有所进步!

June 26, 2018 國際車訊, 車壇資訊