Post Tagged with: "Toyota Wigo TRD"

Toyota Wigo TRD , Axia 的双胞胎兄弟

Toyota Wigo TRD , Axia 的双胞胎兄弟

Perodua Axia 在我国是非常畅销的一款车型,而车款车型在海外市场也有两个兄弟,分别是 Daihatsu Ayla 以及 Toyota Wigo !最近 Toyota 在海外市场也推出了 Toyota Wigo TRD  版本,和我国的 Perodua Axia 相比,你们觉得 Wigo 好看还是 Axia 好看?

July 23, 2020 國際車訊, 車壇資訊