Post Tagged with: "Tan Chong Motor"

Tan Chong Motor 第三季销售成绩出色,成功扭亏为盈净赚 RM 688 万利润!

Tan Chong Motor 第三季销售成绩出色,成功扭亏为盈净赚 RM 688 万利润!

Tan Chong Motors 近日公布了 2022 年第三季度(6 月 – 9 月)的财报,其中得益于季度中出色的汽车销售表现,带动营业额大涨 66.15%,成功帮助他们在第三季扭亏为盈,获得搞到 RM 687.8 万的净利润!